Wzór formularza odstąpienia od umowy

Wypełnij i odeślij ten formularz tylko wtedy, gdy chcesz odstąpić od umowy. W celu sprawnej identyfikacji i szybkiego przetworzenia Twojej aplikacji, powinieneś również podać adres e-mail, którego użyłeś do zarejestrowania się w naszym serwisie.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Jeśli chcą Państwo odstąpić o umowy, należy wypełnić i odesłać ten formularz

Do Interdate S.A., Obsługa klienta/Odstąpienie, 13 rue du Commerce, L-1351 Luksemburg, Luksemburg:

Niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy zakupu następujących towarów (*)/ świadczenia następującej usługi (*)

Sporządzono dnia (*)/otrzymano dnia (*): __________________________

Imię i nazwisko konsumenta(ów): __________________________

Adres konsumenta(ów): __________________________

Podpis konsumenta(ów) (wyłącznie w przypadku informacji na piśmie): __________________________

Data: __________________________

___________________________________________________________________________________

(*) niepotrzebne skreślić

Opcjonalna specyfikacja:

Twój adres email wykorzystany podczas rejestracji:  _________________________________