Regulamin serwisu

(ostatnio zmieniona w dniu 26.04.2021)

Preambuła:

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe definiują warunki korzystania z serwisu C-Date, który jest udostępniony przez firmę Interdate S.A. - 13 rue du Commerce, L-1351 Luksemburg - Luksemburg (zwanym dalej "C-Date"). Wszystkich klientów C-Date obowiązują wyłącznie niniejsze Ogólne Warunki Handlowe, niezależnie od tego, czy korzystanie z serwisu jest bezpłatne czy płatne lub czy korzystanie z serwisu odbywa się na obszarze Polski czy poza jego granicami. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe stają się częścią umowy. Odmienne warunki handlowe klientów nie są akceptowane. W momencie rejestracji klient potwierdza, że przeczytał i zrozumiał Ogólne Warunki Handlowe oraz że je akceptuje. Klient akceptuje Ogólne Warunki Handlowe poprzez wyrażenie swej zgody podczas procesu rejestracji, klikając na odpowiedni przycisk.

Uwaga: nie obsługujemy klientów rezydujących w Luksemburgu. Jeżeli jesteś rezydentem Luksemburga, nie możesz się zarejestrować w tej usłudze. Klauzule Warunków Ogólnych 10. (2), 2. (3), 6. (5), 6. (1) obroty 2, 4. (2) zdanie 2 nie mają już zastosowania do klientów rezydujących w Luksemburgu.

1. Przedmiot umowy

(1) Przedmiotem umowy jest korzystanie z udostępnionego przez C-Date na jego stronach internetowych/w aplikacji  serwisu przez zarejestrowanych klientów. Z serwisu korzystać mogą jedynie klienci, którzy ukończyli 18 lat. Osobom małoletnim korzystanie z serwisu jest zabronione.

(2) C-Date umożliwia swoim klientom dostęp do serwisu poprzez wypełnienie przez klienta podczas rejestracji kwestionariusza, opracowanego według specjalnych kryteriów.

(3) Odpowiedzi udzielone przez klienta na pytania zawarte w kwestionariuszu oraz pozostałe dane osobowe są wprowadzane do bazy danych Interdate S.A. i mogą być porównywane z danymi wszystkich pozostałych klientów Interdate S.A.. Porównywanie danych odbywa się w oparciu o specjalnie stworzony przez Interdate S.A. algorytm, który umożliwia ocenę kompatybilności (zgodności) dwóch profili klientów. Klient otrzymuje - w wyniku przeprowadzonego porównania jego profilu z danymi wszystkich pozostałych klientów znajdujących się w bazie danych - listę tych klientów (propozycje kontaktów), którzy najbardziej do niego pasują.

2. Zawarcie umowy

(1) Warunkiem korzystania z serwisu C-Date jest dokonanie rejestracji przez klienta. O ile aplikacja C-Date iOS App jest osiągalna, rejestracja za pośrednictwem niniejszej aplikacji iOS App wymaga uprzedniego pobrania aplikacji za pomocą Apple iTunes App Store. O ile aplikacja C-Date Android App jest osiągalna, rejestracja za pośrednictwem niniejszej aplikacji Android App wymaga uprzedniego pobrania aplikacji za pomocą Google Play Store. Rejestracja jest bezpłatna. Wskutek rejestracji klient nawiązuje bezpłatny stosunek umowny z C-Date, do którego stosują się niniejsze Ogólne Warunki Handlowe. Udostępnione w wyniku rejestracji usługi podstawowe, jak na przykład możliwość otrzymywania propozycji kontaktów, są również bezpłatne.

(2) Ponadto C-Date oferuje dodatkowe płatne usługi w ramach Członkostwa Premium, np. zarządzanie przekazanymi propozycjami kontaktów. C-Date informuje klienta przed każdym skorzystaniem z płatnych usług o tym, że usługi te są płatne i podaje opłaty z nimi związane. Klient dokonuje wyboru okresu czasu, na który chciałby uzyskać dostęp do usługi (abonament), z zaproponowanych wariantów czasowych. Wykupiony przez klienta zdefiniowany okres czasu przedłuża się automatycznie zgodnie z pkt. 6 (4) (np. o 6 miesięcy). Klient nawiązuje płatny stosunek umowny poprzez podanie informacji płatniczych i dokonanie zakupu poprzez naciśniecie pola "Wykonaj płatność”. Po zapłaceniu odpowiedniej opłaty klient może korzystać z płatnych usług. Wszystkie pozostałe usługi są zasadniczo bezpłatne.

(3) C-Date zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do serwisu C-Date każdemu klientowi, który korzysta z niego w sposób niezgodny z prawem lub naruszający zasady określone w niniejszym Regulaminie. Jednakże, zablokowanie dostępu z powyższych przyczyn, nie zwalnia zablokowanego klienta z jego obowiązku zapłaty za zakupioną usługę. W takim wypadku, wszelkie, wpłacone już na rzecz C-Date kwoty do €350 nie zostaną zwrócone, a zachowane jako grzywna. C-Date zastrzega sobie także prawo do żądania kwoty grzywny zryczałtowanej, w wysokości do €350 od klientów, którzy nie dokonali żadnej opłaty lub dokonali opłatę w kwocie niższej niż €350. Żądanie przez Serwis C-Date odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest dopuszczalne.

(4) Zasadniczo, usługa świadczona przez C-Date dostępna jest 24/7. Dostępność szacuje się na 99.5% w ujęciu rocznym. Powyższa wartość nie obejmuje przerw związanych z konserwacją lub aktualizacją oprogramowania lub spowodowanych czynnikami, które nie są zależne od C-Date, jak niedostępność usług internetowych z winy osób trzecich lub z powodu siły wyższej. C-Date zaleca swoim klientom korzystanie z najnowszej (przeglądarki) technologii oraz zastosowanie odpowiednich ustawień przeglądarki (aktywacja Java script, cookies oraz pop-ups) dla lepszego użytkowania C-Date. W przypadku stosowania nieaktualnej lub niestandardowej technologii, C-Date nie może zagwarantować prawidłowego działania wszystkich usług i funkcji.

3. Warunki korzystania z serwisu

(1) Klient zapewnia, że zgodnie z prawem obowiązującym w jego kraju ma skończone 18 lat, a tym samym jest pełnoletni i w pełni zdolny do czynności prawnych, aby móc zawrzeć niniejszą umowę we wszystkich punktach w sposób skutecznie prawny. Na prośbę klient potwierdzi swoją pełnoletność poprzez przedłożenie kopii paszportu lub dowodu osobistego oraz kopii karty płatniczej lub karty kredytowej, która została wykorzystana w celu rejestracji.

(2) Abonament wykupiony przez klienta nie może być dzielony z innymi osobami i jest nieprzenoszalny. Ponadto klient zobowiązuje się, że nie udzieli - umyślnie czy nieumyślnie - dostępu do serwisu osobom małoletnim. Klient sam ponosi odpowiedzialność za utrzymanie w tajemnicy powierzonych mu danych dostępowych w stosunku do małoletnich członków rodziny, przyjaciół, znajomych i pozostałych osób trzecich.

(3) Klient zobowiązany jest do niezwłocznego informowania C-Date o zmianie jego danych osobowych, które są potrzebne do spełnienia umownego świadczenia: dotyczy to w szczególności zmiany daty ważności karty kredytowej lub konta bankowego, które jest używane w powiązaniu z serwisem.

(4) Klient zobowiązuje się do zachowania poufności. Klientowi zabrania się - bez uzyskania wcześniejszej wyraźnej zgody właściciela - sporządzania, rozpowszechniania, publikowania lub przekazywania w inny sposób osobom trzecim lub udostępniania osobom trzecim:

(5) Klient zobowiązuje się do używania oferowanych serwisów wyłącznie do celów prywatnych, to znaczy że nie będzie ich używać w innym celu niż do osobistej komunikacji. Używanie platformy serwisu do jakichkolwiek celów komercyjnych i gospodarczych jest wyraźnie zabronione. Oznacza to w szczególności, ale nie wyłącznie, że serwis nie może być używany do zachwalania lub oferowania towarów i usług lub do przekazywania/rozpowszechniania danych osób trzecich. W przypadku, gdy użytkownik prowadzi za pośrednictem Serwisu C-Date działalność gospodarczą lub wykorzystuje powierzone mu informacje i dane do celów komercyjnych, zostanie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości €2,500 za każde, udowodnione naruszenie przepisów, bez uszczerbku dla ewentualnego wystąpienia o odszkodowanie.

(6) Klient zobowiązuje się zachować warunki korzystania z serwisu w celu ochrony pozostałych klientów C-Date. Zabrania się używania serwisu C-Date do celów nadużyć. Oznacza to w szczególności, ale nie wyłącznie, że klientowi zabrania się:

(7) Klient zobowiązuje się zaniechać wszelkich działań, które mogłyby stanowić jakiekolwiek zagrożenie lub przeszkodę dla bezawaryjnej eksploatacji i ciągłej dostępności serwisu C-Date. Należą tutaj w szczególności, ale nie wyłącznie, następujące działania:

(8) W przypadku pojawienia się poszlak wskazujących na niedozwolone lub sprzeczne z prawem korzystanie z serwisu C-Date może - w celu dokonania kontroli przestrzegania powyżej podanych warunków i/lub zgodności z pozostałym obowiązującym prawem oraz w celu zapewnienia bezawaryjnej eksploatacji i dostępności serwisu C-Date - sprawdzić wszystkie zapisane w profilach klienta oraz rozpowszechnione przez serwis informacje i materiały. C-Date nie ma jednak takiego obowiązku. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad C-Date jest uprawniony zmienić lub usunąć określone informacje i materiały oraz zablokować dostęp. W przypadku zaistnienia wątpliwości C-Date ma prawo podjęcia ostatecznej decyzji o dopuszczalności kwestionowanego korzystania. Nieautoryzowane korzystanie/użytkowanie serwisu C-Date będzie ścigane karnie i na drodze cywilnej.

(9) Klient jest zobowiązany przesyłać do C-Date wszystkie informacje drogą mailową na podane na określonej stronie internetowej/w aplikacji adresy (m.in. [email protected]) lub tradycyjną pocztą, chyba że klientowi wyraźnie podano w niniejszych warunkach lub na stronach internetowych/ w aplikacji inne sposoby kontaktu. C-Date będzie przesyłać informacje do zalogowanych klientów z reguły za pomocą masek ekranu. C-Date może kontaktować się z klientem również przy wykorzystaniu adresu e-mailowego zapisanego w profilu. 

(10) Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszystkie treści przesłane przez niego do serwisu C-Date są dostępne do wglądu przez wszystkich klientów z jego listy polecanych kontaktów. Ma to zastosowanie niezależnie od tego, czy inni klienci zarejestrowali się w serwisie prowadzonym przez Interdate S.A. czy za pośrednictwem innych stron internetowych/aplikacji czy partnerów współpracujących z Interdate S.A.. W ten sposób klienci mogą czerpać korzyści z centralnej bazy prowadzonej przez Interdate S.A. w stosunku do usług, które są dostępne za pośrednictwem różnych domen i serwisów internetowych/aplikacji , widząc tych użytkowników w kontaktach rekomendowanych.

(11) Klient dopuszcza i zgadza się na wysyłanie przez serwis C-Date wiadomości w jego imieniu, w celu ułatwienia korzystania z usługi i utrzymania komunikacji między użytkownikami. Klient, w każdej chwili może w swoim profilu zrezygnować z tej funkcji.

4. Płatności i reklamacje

(1) Skargi przeciwko wysokości odpisanych z konta lub wykazanych na rachunku kosztów należy kierować na piśmie wraz z uzasadnieniem do C-Date najpóźniej w ciągu sześciu tygodni po obciążeniu konta zakwestionowanymi kosztami lub po otrzymaniu kwestionowanego rachunku. Jeżeli klient nie wniesie w terminie sześciu tygodni uzasadnionej skargi, koszty odpisane z konta lub wykazane na rachunku uważa się za zaakceptowane.

(2) Nieistotne utrudnienia w działaniu serwisu nie uprawniają do wnoszenia reklamacji. Nieistotne utrudnienie w przypadku płatnej usługi ma miejsce wtedy, jeżeli okres, w którym klient nie może korzystać z tej płatnej usługi, nie przekracza dwóch następujących po sobie dni. Ponadto warunkiem złożenia uzasadnionej reklamacji jest to, że C-Date ponosi odpowiedzialność za niedostępność serwisu, zgodnie z pkt. 8 niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych.

(3) W przypadku uzasadnionych skarg obowiązuje co następuje: Płatny okres dostępu, który klient wykupił zgodnie z pkt. 2 (2), zostanie przedłużony o okres, dla którego klient złożył uzasadnioną skargę u C-Date. Ponadto klient ma prawo wyznaczyć C-Date dodatkowy termin wynoszący pięć dni roboczych na prawidłowe wypełnienie zobowiązań oraz ma prawo zażądać zapisu na dobro rachunku zgodnie z pkt. 6 (5). Jeżeli po upływie wyznaczonego dodatkowego terminu przyczyna reklamacji nie zostanie usunięta, klient ma prawo wypowiedzieć umowę. Zwrot niewykorzystanych środków nastąpi zgodnie z pkt. 6 (5).

(4) C-Date zastrzega sobie prawo - w przypadku niedokonania płatności przez klienta lub zwłoki w płatności - do wynajęcia firmy windykacyjnej w celu ściągnięcia niezapłaconych kosztów od klienta. Ponadto C-Date zastrzega sobie prawo do pobrania odsetek za zwłokę, których wysokość określają odpowiednie przepisy ustawowe.

(5) C-Date zastrzega sobie prawo do ściągnięcia od klienta - w ramach prawnych możliwości - kosztów powstałych wskutek nieuprawnionego anulowania płatności kartą kredytową lub nieuprawnionego sprzeciwu wobec polecenia zapłaty.

(6) Klient może podnieść zarzut prawa potrącenia lub prawa zatrzymania wobec C-Date tylko wtedy, o ile wierzytelności są prawomocnie stwierdzone, bezsporne lub uznane.

(7) Tak długo jak aplikacja C-Date iOS/Android App jest dostępna, płatności na rzecz In-App zakupionej poprzez niniejszą aplikację iOS/Android App są przetwarzane wyłącznie za pośrednictwem Apple iTunes App Store/Google Play Store zgodnie z zasadami Apple iTunes App Store/Google Play Store. Płatności są pobierane poprzez konto iTunes/Google Klienta. Dla In-App zakupionej poprzez iOS/Android App Rozdział 4. (1) do (6) nie ma zastosowania. Wszelkie zastrzeżenia odnośnie płatności należy kierować wyłącznie do Apple iTunes App Store/Google Play Store.

5. Ochrona danych

Nasza ochrona danych osobowych możesz znaleźć tutaj: https://www.c-date.pl/info/ochrona-danych-osobowych

6. Zakończenie umowy / przedłużenie umowy

(1) Klient może zakończyć w każdej chwili bezpłatny stosunek umowny, nawiązany w momencie rejestracji zgodnie z pkt. 2 (1), bez podawania przyczyn. Zakończenie stosunku umownego następuje poprzez wyrejestrowanie po kliknięciu w przycisk ”Usuń profil” w zakładce ”Ustawienia” na stronie internetowej C-Date/w odpowiedniej aplikacji C-Date. Odinstalowanie aplikacji nie spowoduje usunięcia profilu. . W momencie wyrejestrowania usuwany jest profil klienta oraz związany z nim rekord danych.   Również C-Date ma prawo wypowiedzieć w każdej chwili opisany w pkt. 2 (1) stosunek umowny przy zachowaniu 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie bezpłatnego stosunku umownego, o którym mowa w pkt. 2 (1), nie narusza płatnego stosunku umownego opisanego w pkt. 2 (2), wobec którego obowiązują poniższe zasady wypowiedzenia zawarte w pkt. 6 (2). Klient, który nawiązał - oprócz stosunku umownego opisanego w pkt. 2 (1) - także stosunek umowny opisany w pkt. 2 (2), rezygnuje w momencie wyrejestrowania z korzystania z niewykorzystanego przez niego okresu dostępu, tzn. że dokonane z tego tytułu płatności nie zostaną klientowi zwrócone.

(2) Klient może wypowiedzieć płatny stosunek umowny, który nawiązał zgodnie z pkt. 2 (2) poprzez stronę internetową, z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego przynajmniej czternaście dni przed upływem wykupionego okresu dostępu lub - jeżeli przy zakupie płatnego dostępu podany został inny termin - w tym podanym terminie.

C-Date chce zapewnić swoim Klientom łatwą procedurę wypowiedzenia umowy. Klient może wypowiedzieć umowę na parę sposobów: w odpowiedniej sekcji w "ustawieniach" na profilu użytkownika lub kilkając tutaj (i postępując zgodnie z instrukcją zakończenia subskrypcji Konta Premium). Dodatkowo Klient może również skorzystać z którychkolwiek podanych poniżej danych kontaktowych i wysłać do nas wyraźną, pisemną i podpisaną deklarację. Aby wykluczyć wszelkie niepożądane działania i pomyłki, Klient musi podać w deklaracji swoje imię i nazwisko, kraj, w którym korzysta z serwisu C-Date oraz adres e-mail zarejestrowany w serwisie C-Date. Wszystkie informacje muszą zastać napisane wyraźnie (DRUKOWANYMI LITERAMI). Wypowiedzenie umowy można wysłać do nas w formie załącznika pocztą elektroniczną ([email protected]), listownie (Interdate S.A., 13 rue du Commerce , L-1351 Luksemburg, Luksemburg) lub faksem (00 48 224 85 35 08). 

Tak długo jak aplikacja C-Date iOS/Android App jest dostępna, wypowiedzenie płatnego stosunku umownego nabytego za pośrednictwem In-App Purchase w niniejszej aplikacji iOS/Android App musi być wykonane wyłącznie  przy udziale Apple iTunes App Store/Google Play Store zgodnie z zasadami Apple iTunes App Store/Google Play Store.

Wypowiedzenie płatnego stosunku umownego, o którym mowa w pkt. 2 (2), nie narusza bezpłatnego stosunku umownego opisanego w pkt. 2 (1).

(3) Ponadto C-Date przysługuje prawo do natychmiastowego wypowiedzenia stosunku umownego w trybie nadzwyczajnym, jeżeli klient naruszy podane w pkt. 3 (1) - (7) warunki korzystania z serwisu i będzie korzystał z serwisu w sposób niezgodny z prawem. W takim przypadku C-Date ma prawo zablokować natychmiast dostęp klienta do serwisu. W przypadku gdy dostęp klienta, który zawarł - oprócz bezpłatnego stosunku umownego - także płatny stosunek umowny, zostanie zablokowany z powodu naruszenia umowy, niewykorzystane środki za czasowy dostęp do serwisu zostaną zatrzymane przez C-Date jako ryczałtowa opłata manipulacyjna za uniemożliwienie naruszenia umowy. Ewentualna kwota środków posiadanych na rachunku nie zostanie zwrócona.

(4) Dostęp do płatnego nawiązywania kontaktów i odpowiedni stosunek umowny, o którym mowa w pkt. 2 (2), przedłużają się automatycznie po upływie wykupionego określonego okresu dostępu o wybrany lub podany okres czasu (np. 3 lub 6 miesięcy), jeżeli klient nie złoży wypowiedzenia w terminie czternastu dni przed upływem wykupionego okresu czasu lub - jeśli w momencie zakupu płatnego dostępu podany został inny termin - to w tym podanym terminie, podając przy tym swoją pełną nazwę (nazwisko) i pseudonim.

C-Date poinformuje urzytkownika poprzez wiadomość email, przesłana na adres email podany podczas rejestracji o zbliżajacym się terminie przedłużenia abonamentu, przed jego przedłużeniem.

(5) C-Date ma prawo w każdej chwili całkowicie lub częściowo zaprzestać świadczenia oferowanych usług. Klienci, którzy w momencie zaprzestania świadczenia usług przez C-Date nie wykorzystali w pełni zapłaconych środków przypadających na te usługi, otrzymają proporcjonalny zwrot niewykorzystanych środków.

7. Własność intelektualna

Wszystkie używane na stronie internetowej/w aplikacji i/lub w ramach serwisu C-Date teksty, grafiki, interfejsy użytkownika, widoczne interfejsy, zdjęcia, znaki towarowe, logo, dźwięki, muzyka, rysunki, kod maszynowy, programy, procedury, oprogramowanie i inne technologie (zwane łącznie "Zawartością") - zawierające w szczególności, ale nie wyłącznie, design, strukturę, wybór, koordynację, sposób wyrażania, "look and feel" i rozmieszczenie Zawartości znajdującej się na stronie internetowej/w aplikacji i/lub w serwisie - stanowią wyłączną własność, objętą kontrolą lub licencją C-Date lub odpowiedniego właściciela i są chronione prawem handlowym, prawem autorskim, prawem patentowym, prawem znaków towarowych i innymi prawami z zakresu własności intelektualnej i nieuczciwej konkurencji. Każdy dozwolony sposób korzystania z serwisu regulują wyłącznie niniejsze Ogólne Warunki Handlowe, a wykraczające poza ustalone ramy użytkowanie może mieć miejsce jedynie po uzyskaniu wcześniejszej wyraźnej zgody C-Date. Zabrania się kopiowania, reprodukowania, publikowania, uploadowania, przekazywania, publicznego udostępniania, kodowania, tłumaczenia, przesyłania lub jakiegokolwiek innego rozprowadzania (w tym również "odzwierciedlania”) strony internetowej/aplikacji lub jej części na jakimkolwiek komputerze, serwerze, stronie internetowej, w aplikacji czy innym służącym do publikowania lub rozpowszechniania medium lub jakiemukolwiek przedsiębiorstwu komercyjnemu, chyba że C-Date udzielił na to wcześniejszej wyraźnej zgody. 

8. Odpowiedzialność cywilna

(1) C-Date nie ponosi odpowiedzialności za to, że podczas okresu trwania umowy będzie miało miejsce skuteczne pośrednictwo w nawiązaniu kontaktów oraz również za to, że nie dojdzie do nawiązania żadnego kontaktu. Nawiązywanie kontaktów nie znajduje się w obszarze wpływów C-Date. Kontakty nawiązywane są wyłącznie za obopólną zgodą klientów. C-Date ma za zadanie dbać o pośrednictwo w nawiązaniu kontaktów i w tym celu udostępnia swój serwer, jednakże nie odpowiada za sukces pośrednictwa w nawiązaniu kontaktów. C-Date udzieli klientowi - na jego prośbę - przedłużenia dostępu do płatnych usług, jeżeli klient podczas okresu abonamentowego nie otrzymał zagwarantowanej dla wykupionego okresu ilości propozycji kontaktów.

(2) C-Date nie ponosi odpowiedzialności za poprawność ocen lub wypowiedzi zamieszczonych przez klienta w kwestionariuszu. Zestawianie wyników i porównywanie profili klientów odbywa się zasadniczo w oparciu o informacje podane w kwestionariuszu. Z tego względu C-Date nie może również ponosić odpowiedzialności za poprawność wyników i porównywanie profili klientów. C-Date nie ponosi odpowiedzialności za poprawność danych udostępnionych przez klienta na platformie serwisu lub wymienianych poprzez serwer.

(3) C-Date nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem działania osób trzecich. C-Date nie ponosi odpowiedzialności w szczególności, ale nie wyłącznie, za następujące działania:

(4) C-Date nie może przejąć gwarancji za ciągłą - o każdej porze - dostępność serwisu. C-Date nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za zakłócenia, awarie i przerwy spowodowane siłą wyższą oraz wydarzenia, za które C-Date nie odpowiada. W stosunku do nieistotnych przerw, za które odpowiada C-Date, obowiązuje pkt. 4 (2).

(5) Za szkody, których powód wystąpienia był inny niż podane powyżej przyczyny, C-Date ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego działania i rażącego niedbalstwa swoich organów, pracowników i pomocników i tylko w takim stopniu, w jakim C-Date miał współudział w innych przyczynach powstania szkody.

(6) C-Date ponosi odpowiedzialność za lekkie niedbalstwo tylko w przypadku narażenia życia, ciała lub zdrowia oraz w przypadku naruszenia istotnych obowiązków umownych. W przypadku naruszenia istotnego obowiązku umownego odpowiedzialność jest ograniczona do bezpośredniej, przewidywalnej i typowej dla umowy szkody.

(7) W pozostałych przypadkach odpowiedzialność jest wykluczona.

9. Prawo odstąpienia od umowy, Informacja na temat wykonania prawa odstąpienia od umowy

(1)   dla odpłatnych usług zakupionych na stronie internetowej C-Date

Informacja na temat wykonania prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo do odstąpienia od tej umowy bez podawania przyczyny w ciągu czternastu dni.

Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia zawarcia umowy.

W celu dokonania odstąpienia od umowy, należy przesłać nam Interdate S.A., Obsługa klienta/Odstąpienie, 13 rue du Commerce, L-1351 Luksemburg, Luksemburg (Faks: 00 48 224 85 35 08, E-mail: [email protected]) wyraźne oświadczenie (np. listem wysłanym pocztą, faksem lub e-mailem) o decyzji o odstąpieniu od umowy. Mogą Państwo w tym celu skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy (https://www.c-date.pl/info/wzor-formularza-odstapienia-od-umowy), jednak nie jest to obligatoryjne.

W celu zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy poinformowanie o wykonaniu prawa do odstąpienia przed upływem tego terminu.

Skutki odstąpienia

W przypadku odstąpienia od umowy zwrócimy wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, wynikających z wyboru innego sposobu dostawy niż oferowana przez nas, najtańsza dostawa standardowa), niezwłocznie i najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania przez nas informacji o Państwa odstąpieniu od umowy. Do zwrotu płatności wykorzystany zostanie ten sam sposób płatności, z wykorzystaniem którego dokonano pierwotnej transakcji, o ile wyraźnie nie uzgodniono innego sposobu. Jednak w żadnym przypadku w związku ze zwrotem płatności nie zostaną pobrane opłaty.

Jeśli zostaliśmy zobowiązani do rozpoczęcia świadczenia usług w okresie odstąpienia od umowy, wówczas zobowiązują się Państwo do uiszczenia opłaty za usługi wykonane do momentu poinformowania o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, proporcjonalnie od całego zakresu przewidzianego w umowie za świadczenie usług.

(2)  Tak długo jak aplikacja C-Date iOS/Android App jest dostępna, Klienci muszą wyłącznie kierować się do Apple iTunes App Store/Google Play Store w celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy w przypadku In-App zakupionej poprzez niniejszą aplikację iOS/Android App.

10. Informacje ogólne

(1) Siedzibą spółki Interdate S.A. jest Luksemburg. Strony internetowe C-Date są hostowane na serwerach C-Date.

(2) W stosunku do niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych oraz wszystkich stosunków prawnych między klientem i C-Date obowiązuje prawo Polskie. Prawa o ochronie konsumenta innych państw znajdują zastosowanie, o ile jest to konieczne i nieodzowne.Sądem wyłącznie właściwym do rozstrzygania wszystkich sporów powstających bez zaangażowania konsumentów w związku z C-Date jest sąd siedziby spółki Interdate S.A.

(3) Interdate S.A. nie uczestniczy w unijnym internetowym systemie rozstrzygania sporów (ODR) i nie ma do tego obowiązku: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

(4) Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych jest lub stanie się nieskuteczne lub niekompletne, to nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień. Nieskuteczne wzgl. niekompletne postanowienie zostanie zastąpione wzgl. uzupełnione przez takie postanowienie, które będzie najbliższe zamierzonemu wynikowi ekonomicznemu.

(5) Zmiana Ogólnych Warunków Handlowych. C-Date ma prawo w każdej chwili dokonać zmiany niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych. Zmiana niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych nastąpi wtedy, gdy C-Date zmieni zawartość udostępnionego serwisu lub gdy C-Date będzie zmuszony - w oparciu o wytyczne prawa - dostosować swoje warunki handlowe do nowych przepisów prawnych. W przypadku dokonania zmian C-Date poinformuje wyraźnie klienta o przeprowadzonych zmianach. Klient ma prawo odmówić zaakceptowania zmienionych Ogólnych Warunków Handlowym w terminie dwóch tygodni. W przypadku każdej zmiany C-Date informuje wyraźnie o możliwości złożenia sprzeciwu i o terminie do jego złożenia. Jeżeli klient nie złoży sprzeciwu wobec zmienionych Ogólnych Warunków Handlowych w wyznaczonym terminie, to nowe Ogólne Warunki Handlowe obowiązują go od dnia, w którym upłynął termin do złożenia sprzeciwu. Zmienione Ogólne Warunki Handlowe wchodzą w życie w momencie udostępnienia ich online na stronie internetowej/w aplikacji . Nie odbiera to klientowi możliwości wypowiedzenia członkostwa. Jeżeli klient nadal korzysta z usług C-Date, przyjmuje się, że zaakceptował zmiany. Jeżeli klient nie zaakceptuje zmienionych Ogólnych Warunków Handlowych, C-Date ma prawo pozbawić klienta - ze skutkiem natychmiastowym - bezpłatnego członkostwa, opisanego w pkt. 2 (1). C-Date ma w tym wypadku także prawo odmówić automatycznego przedłużenia płatnego członkostwa, o którym jest mowa w pkt. 6 (4). W takim przypadku płatne członkostwo kończy się z chwilą upływu ustalonego do tego momentu okresu dostępu. Odmowa przedłużenia płatnego członkostwa zostanie wystosowana przez C-Date najpóźniej dwa tygodnie przed upływem okresu dostępu.

Niniejszym klienci są proszeni o zapoznanie się z aktualną wersją Ogólnych Warunków Handlowych, która dostępna jest online na stronie internetowej/w aplikacji. Warunkiem przebywania klienta na stronie internetowej/w aplikacji jest zaakceptowanie każdej zmiany bez zastrzeżeń.