Ochrona danych osobowych

(09.08.2022)

Ochrona danych osobowych jest ważnym zagadnieniem dla Interdate S.A., 13 rue du Commerce , L-1351 Luksemburg, Luksemburg (dalej zwaną „Interdate S.A.“). Dlatego przetwarzanie danych osobowych naszych Klientów odbywa się wyłącznie z uwzględnieniem obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe, które udostępniają nam Państwo w ramach rejestracji na naszej stronie internetowej w celu korzystania z usług C-Date (zwanego dalej „C-Date“) lub w ramach formularza kontaktowego, które wolno nam zbierać, wykorzystywać i przetwarzać w ramach udzielonej przez Państwa zgody.  

Dane osobowe

Dane osobowe to wszystkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanych lub identyfikowalnych osób fizycznych (dalej zwanych „osobami zainteresowanymi“). Istnieje różnica pomiędzy danymi osobowymi w ramach bezpłatnego profilu oraz użytkownika Premium.  

Bezpłatne profile

Przy rejestracji konta bezpłatnego zbieramy następujące dane osobowe:

dane podstawowe: nick, adres e-mail, hasło, płeć, płeć poszukiwana, data urodzenia, status związku

cechy osobiste: cechy charakteru, wzrost, kolor oczu i włosów, długość włosów, figura (budowa ciała), przynależność etniczna, zawód, wykształcenie, picie alkoholu i palenie papierosów, ozdoby na ciele, upodobania seksualne, typ erotyczny (na podstawie zdjęć wybranych przez użytkownika)

poszukiwany profil oraz inne dane: kraj, region, powiat/miasto, kod pocztowy, osobista wiadomość powitalna, zdjęcia profilowe

Pani/Pana dane transakcyjne: ID Klienta, wiadomości, data pierwszej rejestracji, aktywność na naszym portalu, rodzaj dostępu (mobile/PC), wewnętrzny kod trakujący, data i godzina dostępu, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, adres IP, ID urządzenia, operator sieci komórkowej.  

Członkostwo Premium

W ramach członkostwa Premium zbieramy dodatkowo następujące dane:

adres zamieszkania, imię i nazwisko, numer telefonu i dane dotyczące płatności. Dane dotyczące karty kredytowej, po uprzedniej anonimizacji, przekazujemy bezpiecznym połączeniem do dostawcy usług płatniczych, z którym mamy podpisaną umowę.

 

Cel przetwarzania danych

Powyższe dane osobowe są przez nas przetwarzane w następujących celach:

Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do osiągnięcia w/w. celów, łącznie z realizacją umowy zawartej z Panem/ią. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest - jeśli nie zaznaczono wyraźnie inaczej – artykuł 6 (1) (b) i (f) Ustawy o ochronie danych osobowych lub zgoda wyrażona przez Pana/ią zgodnie z art. 6 (1) (a) Ustawy o ochronie danych osobowych.

Gdyby powyższe dane miały być przetwarzane w celu innym niż pierwotnie określony, jesteśmy zobowiązani do powiadomienia Pana/i o tym, oraz poinformowania o nowym celu. Dzięki temu ma Pan/i możliwość wyrażenia braku zgody na przetwarzanie Pana/i danych osobowych do innych celów.

 

Przekazywanie danych

Wszystkie dane, które nam Pan/i przekazał/a, są traktowane poufnie. Pana/i dane osobowe nie zostaną również sprzedane osobom trzecim.

Zasadniczo Pana/i dane osobowe nie są udostępniane do przetwarzania stronom trzecim, chyba że wyraził/a Pan/i na to zgodę lub nasz portal jest upoważniony i/lub zobowiązany prawnie do ich przekazania.

Przekazujemy dane osobowe sądom, urzędom podatkowym, organom władzy, o ile jest to prawnie dozwolone lub wymagane, zgodnie z obowiązującym prawem, aby dochodzić, wykonywać lub bronić roszczeń prawnych. Podejmujemy wszelkie środki w celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń i właściwych gwarancji służących ochronie Pana/i danych osobowych.

Przekazujemy Pana/i dane osobowe, jeśli jest to konieczne do wykonania usługi, w celach wymienionych powyżej, następującym przedsiębiorstwom lub kategoriom przedsiębiorstw:

Przekazywanie danych dostawcom usług w krajach trzecich będzie się odbywało tylko wtedy, jeśli są one potrzebne we wcześniej określonym celu. Przekazywanie danych odbywa się zgodnie ze wszystkimi standardowymi klauzulami umownymi UE i innymi gwarancjami ochrony danych osobowych. Zapewnia to zgodność przetwarzania danych ze wszystkimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, nawet jeśli odbywa się to w kraju trzecim (np. USA).

Okres przechowywania danych

Jeśli podczas rejestracji (np. w ramach wyrażenia zgody) nie zostanie podany termin przechowywania danych, dane osobowe zostaną skasowane w momencie, kiedy przechowywanie danych nie będzie już konieczne do realizacji celu związanego z przechowywaniem danych, chyba że przeciwko temu przemawiają względy o naturze prawnej (np. obowiązek przechowywania wynikający ze zobowiązań handlowych lub podatkowych)  

Bezpieczeństwo danych

Podejmujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia Pana/i danych przechowywanych i przetwarzanych w naszej firmie przed manipulacją, utratą poufności, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych.

Środki zabezpieczające naszego przedsiębiorstwa są na bieżąco ulepszane zgodnie z najnowszymi osiągnięciami w zakresie rozwoju zabezpieczeń.  

Prawa zainteresowanych: prawo do informacji, poprawiania, kasowania lub ograniczania Pana/i danych osobowych, prawo odwołania, jak również prawo przenoszenia danych.

Na życzenie poinformujemy Pana/ią zgodnie z panującym prawem, czy i które dane osobowe przechowujemy w naszym przedsiębiorstwie. Jeśli jest Pan/i zarejestrowany/a jako użytkownik, oferujemy Panu/i możliwość wglądu do danych, ich zmiany bądź usunięcia. Jeśli pomimo starań naszego przedsiębiorstwa w zakresie bezpieczeństwa i poprawności danych, mimo to przechowywane są błędne informacje i Pan/i jako użytkownik nie jest w stanie ich poprawić, na Pana/i życzenie zostaną one zmienione.

Ma Pan/i również prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez nasze przedsiębiorstwo. Ponadto ma Pan/i prawo oczekiwać otrzymania danych, które udostępnił/a Pan/i naszemu przedsiębiorstwu, w uporządkowanym czytelnym formacie maszynowym.. Może Pan/i też odmówić przetwarzania danych osobowych przez nasze przedsiębiorstwo.

Dalej jest Pan/i uprawniony do żądania usunięcia Pana/i danych osobowych, o ile nie jest to sprzeczne z obowiązkiem prawnym do przechowywania danych w określonym czasie. Usuniemy te dane, jeśli nie są one już potrzebne do celu, dla którego zostały zebrane i przetwarzane, lub jeśli odwoła Pan/i udzieloną wcześniej zgodę i nie istnieje żadna podstawa prawna do dalszego przetwarzania Pana/i danych. Ponadto dane usuniemy, jeśli ich przetwarzanie z nieznanych nam przyczyn było bezprawne, lub jeśli wniósł/a Pan/i sprzeciw, przeciwko ich przetwarzaniu i nie istnieją żadne uzasadnione priorytetowe interesy do ich dalszego przetwarzania. Usunięcie danych nastąpi również w przypadku, kiedy zostaniemy do tego prawnie zobowiązani. Nasze przedsiębiorstwo stosuje środki techniczne w celu informowania wszystkich odbiorców Pana/i danych, o Pana/i życzeniach usunięcia lub zmiany danych. Dotyczy to jedynie przypadku, w którym ujawniliśmy lub upubliczniliśmy te dane. Usuwane są wszystkie linki, kopie i repliki Pana/i danych osobowych.

Ma Pan/i prawo w każdej chwili odwołać udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, ze skutkiem w przyszłości. Odwołanie zgody nie oznacza, że przetwarzanie danych w przeszłości było niezgodne z prawem.

Przekazanie danych osobowych naszemu przedsiębiorstwu następuje dobrowolnie. Dane te są jednak niezbędne w celu zawarcia umowy lub odpowiedzi na Pana/i zapytania. Jeśli nie chce Pan/i udostępnić swoich danych, umowa z Panem/ią nie może zostać zawarta, nie możemy też odpowiedzieć na Pana/i zapytania. Udostępnienie danych jest niezbędne do zawarcia umowy.

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych w naszej firmie:

[email protected] lub drogą pocztową

Interdate S.A.

C-Date Inspektor Ochrony Danych

13 rue du Commerce
L-1351 Luksemburg
Luksemburg

Ma Pan/i również prawo, złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez nasze przedsiębiorstwo w Inspektoracie Ochrony Danych.

Inspektorat Ochrony Danych właściwy dla naszego przedsiębiorstwa to:

Commission nationale pour la protection des données

15, Boulevard du Jazz, L-4370 Belvaux, Luxemburg

Tél.: (+352) 26 10 60 -1 www.cnpd.lu

Jako osoba zainteresowana ma Pan/i również możliwość zwrócenia się do Inspektoratu Ochrony danych w Pana/i kraju: (https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).  

Newsletter

Dane udostępnione przez Pana/ią podczas rejestracji w celu korzystania z newslettera będą wykorzystywane jedynie do tego celu.   Do skutecznej rejestracji potrzebne jest nazwisko oraz poprawny adres e-mail, dzięki temu subskrypcja newslettera zostanie zarejestrowana. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do wysyłki newslettera.

Zgodę na przetwarzanie danych i ich wykorzystanie do wysyłki newslettera może Pana/i w każdej chwili odwołać. W każdym newsletterze znajduje się odpowiedni do tego celu link. Ponadto może Pan/i w każdej chwili zrezygnować z newslettera, wysyłając maila na adres [email protected] lub wysyłając rezygnację pocztą na poniższy adres:

Interdate S.A.

C-Date Obsługa Klienta

13 rue du Commerce
L-1351 Luksemburg
Luksemburg

 

Protokołowane dane

Kiedy wejdzie Pan/i na stronę naszego przedsiębiorstwa, Pana/i przeglądarka, z przyczyn technicznych, automatycznie przekaże następujące dane (zwane dalej „danymi protokołowanymi“) do serwera naszego przedsiębiorstwa, które zbieramy w plikach logowania:

Chodzi tu o informacje, które nie pozwalają na zidentyfikowanie osoby fizycznej. Te informacje są konieczne ze względów technicznych, żeby poprawnie wyświetlić interesujące Pana/ią informacje ze strony internetowej i są wymagane w przypadku korzystania ze strony. Protokołowane dane są używane wyłącznie do celów statystycznych, żeby zoptymalizować naszą stronę oraz stojące za nią rozwiązania techniczne i są na koniec usuwane.

Protokołowane dane są zapisywane bez powiązania z innymi danymi, zbieranymi w ramach korzystania z usług przez nasze przedsiębiorstwo.

 

Anonimizowanie i pseudonimizowanie profili użytkowników

C-Date zleca analizy zachowania Klientów w ramach korzystania z serwisu C-Date i tworzy zanonimizowane i pseudonimizowane profile użytkowników. Analiza profilów użytkowników odbywa się bez powiązania z danymi osobowymi, w formie zanonimizowanej lub pseudonimizowanej. Analiza służy poprawie jakości naszych usług.

 

Analizy trackingowe, narzędzia do remarketingu

W celu stałej poprawy jakości naszych usług, korzystamy z tzw. technologii trakujących aktywność użytkowników w Internecie.

Google Analytics:

C-Date korzysta również z Google Analytics, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, usługi analizowania reklam należącej do Google Ireland Limited (dalej zwaną „Google“). Google Analytics używa tzw. „cookies“ (ciasteczek), to jest plików tekstowych, zapisywanych na komputerze Klienta, umożliwiających analizę korzystania przez niego ze strony internetowej. Informacje na temat korzystania ze strony zbierane przez "cookies" (łącznie z adresem IP) są przekazywane na serwer Google i tam zapisywane. Google używa tych informacji, aby przeanalizować korzystanie ze strony internetowej przez Klienta, zestawić aktywność użytkowników strony dla jej operatora, oraz by świadczyć inne usługi związane z korzystaniem ze strony oraz Internetu. Google przekazuje te informacje również stronie trzeciej, jeśli jest to wymagane przepisami prawa, lub jeśli strona trzecia przetwarza te dane w imieniu Google. Google w żadnym wypadku nie łączy adresu IP Klienta z innymi danymi z Google. Klient ma prawo do zablokowania instalacji cookies przez odpowiednie ustawienie przeglądarki; jednakże Klient powinien być świadomy tego, że w tym wypadku nie będzie mógł korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich dostępnych funkcji strony internetowej. Korzystając z naszej strony, Klient zgadza się na przetwarzanie danych zebranych przez Google w celu i w sposób wcześniej określony. Bliższe informacje na temat Google Analytics i ochrony danych osobowych znajdzie Pan/i na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Analizując użytkowników wykorzystujemy Universal Analytics. Pozwala to na uzyskanie informacji na temat wykorzystywania naszych ofert na różnych urządzeniach ("użytkowanie wieloplatformowe"). Korzystamy z ID użytkownika pod pseudonimem wykorzystując technologię cookie, która nie zawiera żadnych danych personalnych i nie przesyła danych do Google'a. W każdej chwili możesz zrezygnować z procesu gromadzenia i przechowywania danych za pomocą wtyczki przeglądarki Google (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?). Musisz dokonać rezygnacji na wszystkich używanych urządzeniach, na przykład na przeglądarce z której korzystasz na telefonie. Aby uzyskać więcej informacji na temat Universal Analytics, odwiedź tę stronę: https://support.google.com/analytics/answer/2838718?

Następujące funkcje reklamowe Google Analytics są włączone:

Te funkcje reklamowe umożliwiają Google Analytics zbieranie danych o Twoim ruchu za pomocą plików cookie reklam Google (więcej informacji na https://www.google.com/policies/technologies/types/) oraz identyfikatorów, oprócz danych zebranych za pomocą standardowej implementacji Google Analytics.

Google Adsense:

C-Date korzysta również z Google Adsense, serwisu służącego do umieszczania reklam, należącego do Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (zwanego dalej „Google“). Google Adsense używa tzw. „cookies“, czyli plików tekstowych, zapisywanych na komputerze Klienta, umożliwiających analizę korzystania ze strony przez Klienta. Google AdSense stosuje również tzw. web beacons (niewidoczne grafiki). Dzięki web beacons mogą być zapisywane informacje dotyczące ruchu użytkowników na stronach. Informacje wytwarzane przez cookies oraz web beacons dotyczące użytkowania stron (łącznie z adresem IP) i dostarczanych formatów reklamowych są przekazywane na serwer Google i tam zapisywane. Informacje te mogą być przekazywane przez Google jego partnerom handlowym, z którymi Google ma podpisaną umowę. Jednakże Google nie połączy adresu IP z innymi zebranymi danymi na temat zachowań Klienta. Klient ma prawo do zablokowania instalacji cookies przez odpowiednie ustawienie przeglądarki; jednakże Klient powinien być świadomy tego, że w tym wypadku nie będzie mógł korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich dostępnych funkcji strony internetowej. Korzystając z tej strony internetowej Klient zgadza się na przetwarzanie danych zebranych przez Google w celu i w sposób wcześniej określony.

Google Doubleclick:

C-Date korzysta również z Google Doubleclick, usługi Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (zwanego dalej „Google“). Google Doubleclick używa tzw. „cookies“, aby prezentować Klientowi interesujące go reklamy. Przy tym przeglądarce Klienta zostaje przyporządkowany pseudonimowy numer identyfikacyjny (ID), w celu sprawdzenia, jakie reklamy zostały wyświetlone w jego przeglądarce, a jakie wywołane. Cookies nie zawierają żadnych danych pozwalających zidentyfikować osobę. Stosowanie coockies doubleclick umożliwia Google i jego partnerom reklamowym wyświetlanie odpowiedniej reklamy na podstawie wcześniejszych odwiedzin na naszej stronie lub na innych stronach internetowych.

Informacje wytwarzane przez cookies są przekazywane na serwer Google i tam zapisywane. Przekazanie danych osobom trzecim następuje jedynie wtedy, kiedy jest to wymagane przepisami prawa, lub jeśli strona trzecia przetwarza te dane w imieniu Google. Google w żadnym wypadku nie łączy danych Klienta z innymi danymi gromadzonymi przez Google. Klient ma prawo do zablokowania instalacji cookies przez odpowiednie ustawienie przeglądarki; jednakże Klient powinien być świadomy tego, że w tym wypadku nie będzie mógł korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich dostępnych funkcji strony internetowej. Ponadto Klient może uniknąć zbierania przez cookies danych dotyczących korzystania przez niego ze stron internetowych i przekazywania ich Google oraz ich przetwarzania, klikając na poniższy link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i oraz ściągając i instalując Browser-Plugin dostępny pod punktem DoubleClick-rozszerzenie dezaktywacyjne. Alternatywnie klient może dezaktywować cookies doubleclick-Cookies na stronie Digital Advertising Alliance pod następującym linkiem https://adssettings.google.com/?hl=pl Korzystając z naszej strony, Klient zgadza się na przetwarzanie danych zebranych przez Google w celu i w sposób określony wcześniej.

C-Date korzysta ponadto z programów analitycznych rożnych dostawców, aby informacje uzyskane na portalu przetworzyć zgodnie z prawem, w zanonimizowanej formie – w celu dostosowania i optymalizacji serwisu C-Date oraz do celów badań rynku i reklamy.

Google Ads (remarketing)

C-Date używa ponadto funkcji remarketingu w ramach usługi Google Ads. Google Ads jest internetowym programem reklamowym Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (“Google”). Dzięki funkcji remarketingu możemy prezentować użytkownikom naszej strony odwiedzającym inne strony w ramach sieci Google Display (Google, tzw. Reklamy Google lub inne strony) reklamy dopasowane do ich zainteresowań. W tym celu analizowane są interakcje użytkownika na naszych stronach, np. to, jakimi ofertami interesował się użytkownik, aby również podczas jego wizyt na innych stronach wyświetlać interesujące go reklamy. Aby to osiągnąć Google zapisuje pewna liczbę w przeglądarkach użytkowników odwiedzających określone usługi Google lub strony w sieci Google Display. Poprzez te liczbę nazywaną “cookie” określa się odwiedziny tych użytkowników na stronach i serwisach. Liczba ta służy jako jednoznaczny identyfikator przeglądarki na określonym komputerze, a nie do identyfikacji osoby. Informacje na temat korzystania z naszej strony (łącznie z Pana/i adresem IP) zbierane przez cookie są z reguły przesyłane na serwer i tam zapisywane. Zwracamy uwagę na to, że na tej stronie narzędzie Google Ads (remarketing) zostało rozszerzone o kod “gat._anonymizeIp();”, co gwarantuje anonimowe zapisywanie adresów IP (tzw. maskowanie adresu IP). Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, Pana/i adres IP jest przechowywany przez Google w skróconej formie, co gwarantuje jego anonimizację i nie pozwala na określenie Pana/i tożsamości. W przypadku aktywowania anonimizacji adresu IP na tej stronie, Pana/i adres IP zostanie przedtem skrócony przez Google w krajach członkowskich UE lub w innych krajach, które podpisały Porozumienie o Europejskim Obszarze gospodarczym. Wyłącznie w wyjątkowych przypadkach przekazywany jest pełny adres na serwer Google w USA i tam dopiero skracany. Może Pan/i uniknąć zapisywania informacji przez cookies poprzez odpowiednie ustawienie Pana/i przeglądarki; jednakże musi być Pan/i świadomy/a tego, że w tym wypadku nie będzie mógł/a Pan/i korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich dostępnych funkcji naszej strony internetowej.

Ponadto może Pan/i dezaktywować w swojej przeglądarce reklamy dopasowane przez Google wyświetlane na Google, lub reklamy Google w sieci (w ramach sieci Google Display), klikając na link „dezaktywuj” znajdujący sie na stronie https://adssettings.google.com/?hl=pl w podpunkcie „Ustawienia dezaktywujące”. Może Pan/i również dezaktywować reklamę dopasowaną przez Google pod adresem https://www.networkadvertising.org/choices/?partnerId=1/ Cookies per Opt-Out, w tym wypadku na Pana/i komputerze pojawi się cookie Opt-Out-Cookie.

Google Firebase

C-Date korzysta z Google Firebase, który jest serwisem udostępnianym przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (Google). Google Firebase korzysta z technologii śledzenia, która umożliwia nam analizę użytkowania naszej aplikacji. W tym celu informacje na temat użytkowania aplikacji są gromadzone i przesyłane do Google, gdzie przechowywane są lokalnie. Google używa w tym celu ID odbiorcy reklam Twojego urządzenia. Więcej informacji na temat Google Firebase oraz ochrony danych osobowych można znaleźć pod adresem https://www.google.com/policies/privacy/ i https://firebase.google.com/. Google jest certyfikowanym użytkownikiem Tarczy Prywatności. Możesz zarządzać ID reklamodawcy Twojego urządzenia w ustawieniach (iOS: Prywatność > Reklamy > Ograniczaj śledzenie reklam; Android: Konto > Google > Reklamy).

Firebase jest również używany w celu przesyłania powiadomień typu push. Są to wiadomości widoczne tylko w aplikacji. W tym celu, Twój telefon ma przypisany pseudonimiczny odnośnik push, który służy jako miejsce, do którego docierają powiadomienia typu push. W każdym momencie możesz aktywować lub dezaktywować treści powiadomień typu push w ten sposób: (1) Po zainstalowaniu aplikacji, znajdź ją w ustawieniach urządzenia (Ustawienia > Aplikacje), a następnie przejdź do sekcji Ustawienia aplikacji > Powiadomienia, aby zarządzać treściami powiadomień typu push. (2) Możesz również zarządzać treściami notyfikacji typu push na urządzeniu w sekcji Ustawienia > Powiadomienia.

Aplikacje na smartfony należące do C-Date korzystają z narzędzia Crashlytics, części Google Firebase, w celu protokółowania awarii aplikacji. w związku ze stosowaniem Crashlytics, nie są przekazywane żadne dane osobowe. Narzędzie przesyła, w czasie rzeczywistym, raporty Crash zawierające dokładne dane dotyczące pozycji kodów oraz informacje nt. urządzenia, które upraszczają naprawę, poprawiając stabilność aplikacji. Z Polityka Prywatności Crashlytics można się zapoznać tutaj: https://www.google.com/policies/privacy/

adjust

C-Date używa również technologii analitycznej „adjust“, należącej do adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37A, 10405 Berlin (“adjust”). adjust stosuje do analizy wyłącznie zanonimizowane adresy IP i adresy użytkowników Mac. Wnioskowanie o tożsamości użytkownika nie jest zatem możliwe.

ID odbiorcy reklam

W celu śledzenia i przesyłania reklam, aplikacja C-Date korzysta z ID odbiorcy reklam na urządzeniach Apple'a oraz ID odbiorcy reklam Android dla urządzeń wykorzystujących produkty i usługi Google, zwanych dalej "ID odbiorcy reklam". Użytkownik może dezaktywować ID odbiorcy reklam. W urządzeniach Apple'a możliwe jest to w sekcji Ustawienia > Prywatność > Reklamy, gdzie należy wybrać opcję "Przestań śledzić reklamy". Dla urządzeń korzystających z systemu Android jest to możliwe w sekcji "Ustawienia Google" (lub Ustawienia > Google), gdzie należy stuknąć w "Reklamy", a następnie wybrać opcję "Nie wyrażam zgody na spersonalizowane reklamy". ID odbiorcy reklam występuje w formie pseudonimicznej.

Więcej informacji oraz Polityka Prywatności Klientów Apple znajduje się tutaj: https://www.apple.com/legal/privacy/ 

Więcej informacji oraz Polityka Prywatności Google znajduje się tutaj: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

iAD Framework

W celach śledzenia i promocji Apple Search Ads, C-Date korzysta w systemie iOS z aplikacji iAD Framework (Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA). Więcej informacji oraz Polityka prywatności firmy Apple dla Search Ads znajduje się tutaj: https://searchads.apple.com/privacy/ 

Facebook SDK

Ponadto, w odniesieniu do aplikacji, korzystamy z narzędzia SDK należącego do Facebook Inc., 1 Hacker Way (9.460,83 km), 94025 Menlo Park, CA, USA, Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland (“Facebook SDK”). Narzędzie SDK Facebooka umożliwia zanonimizowaną analizę zachowań użytkowników oraz pomiar aktywnych użytkowników i ich zachowań (np. posty, odpowiedzi, polubienia). Narzędzie to w żadnym wypadku nie pozwala na dostęp do danych z Facebooka ani do kont Facebooka użytkowników. Więcej informacji na temat SDK Facebooka znajdzie Pan/ na stronie https://developers.facebook.com/docs/ios oraz https://developers.facebook.com/docs/android.  

Taboola

Ta strona używa technologii Taboola służącej do rekomendacji treści, która może Cię zainteresować. W celu stworzenia tych rekomendacji Taboola zbiera dane o Twoim urządzeniu i o Twojej aktywności na tej stronie (oraz na stronach partnerów) używając plików cookies oraz podobnych technologii. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zobacz Politykę Prywatności Taboola na (https://www.taboola.com/privacy-policy) lub kliknij tutaj (https://www.taboola.com/privacy-policy#optout) aby się wypisać.

Program partnerski Awin

Ta strona korzysta z sieci Performance Advertising Network AWIN AG, Eichhornstrasse 3, 10785 Berlin. W ramach usług śledzących Awin zapisuje pliki cookie w swojej dokumentacji transakcji (takie jak lead sprzedażowy) na urządzeniach użytkowników, którzy odwiedzają portale ich klientów lub korzystają z innych usług online, takich jak rejestracja do newsletterów lub składanie zamówień online. Jedynym zadaniem plików cookie jest poprawny dobór materiałów marketingowych oraz związanych z nimi kosztów w ramach ich sieci. Dane osobowe nie są więc gromadzone, przetwarzane lub wykorzystywane przez Awin. Pliki cookie rejestrują jedynie moment, w którym reklama została otwarta na urządzeniu. Bez określania konkretnego użytkownika, w śledzącym pliku cookie Awin przypisywany jest unikalny numer. W momencie, w którym użytkownik podejmie działanie, takie jak kliknięcie lub wyświetlenie reklamy, partnerski program reklamodawcy rejestruje je poprzez plik cookie. W ten sposób pliki cookie Awin gromadzą również informacje na temat urządzeń, takich jak system operacyjny czy wyszukiwarka, na których doszło do transakcji. Przechowywanie plików cookie Awin jest przeprowadzone zgodnie z art. 6 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Działanie to jest zgodne z interesem właściciela strony, ponieważ pliki cookie mogą jedynie określić sumę związanego z nim wynagrodzenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania danymi przez Awin, przejdź do: https://www.awin.com/us/legal  

Cloudflare

Aby chronić się przed atakami, złośliwymi botami oraz aby zoptymalizować czas ładowania naszych stron internetowych, korzystamy z usług naszego partnera technologicznego Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA. Wszystkie dane transferowane do lub z niniejszej strony (łącznie z Twoim adresem IP) są przetwarzane przez sieć ogólnoświatową („Sieć Dostarczania Treści“) od Cloudflare. Domyślnie korzystamy z najbliższego centrum danych Cloudflare, które obsługuje centra danych na terenie UE. W przypadku centrum danych znajdującego się poza UE obowiązują „EU standardowych klauzul umownych“. W celu rozpoznania i obrony przed atakami, Cloudflare przechowuje dane dostępu, które zazwyczaj są kasowane w przeciągu 4 godzin, a najpóźniej w ciągu „EU standard contractual clauses“ 3 dni. Więcej informacji odnośnie polityki prywatności Cloudflare znajduje się na https://www.cloudflare.com/security-policy.  Szczegóły odnośnie dokładnych danych przechowywanych przez Cloudflare można znaleźć na stronie: https://blog.cloudflare.com/what-cloudflare-logs/.  Korzystając z niniejszej strony zgadzasz się na przetwarzanie zebranych danych przez Cloudflare zgodnie z powyższą treścią.

Lista naszych partnerów

Aby zobaczyć pełną listę naszych partnerów, z którymi współpracujemy w celach analitycznych, operacyjnych i marketingowych, kliknij tutaj. Większość z naszych partnerów otrzymuje dane osobowe naszego klienta tylko w przypadku, gdy ten trafił do nas po kliknięciu na reklamę znajdującą się u danego partnera. Zawsze na pierwszym miejscu stawiamy preferencje naszych klientów dotyczące udostępniania danych osobowych, tzn. dane osobowe są przekazywane partnerowi wyłącznie, jeśli klient wyraził na to zgodę.

Przetwarzanie automatyczne

Odbywa się aby przydzielić klienta do różnych grup docelowych i grup użytkowników między innymi lecz nie wyłącznie w celu wysyłania biuletynów skierowanych do tychże grup docelowych, w których prezentowane są produkty i usługi C-Date‘s, a także przesyłania reklam zgodnych z zainteresowaniami grup docelowych, czy też wysyłania indywidualnych usług, ofert i rabatów, które spełniają potrzeby naszykch klientów. Podstawą prawną jest uzasadniony interes C-Date‘s w marketingu bezpośrednim i reklamie własnych produktów. C-Date używa również automatycznego przetwarzania do identyfikowania wzorców oszustw i zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu stron internetowych. W tym celu przetwarzane są następujące dane: dane profilowe, dane użytkowania, dane geograficzne, dane dotyczące płatności i zakupu, a także dane osobowe, które są gromadzone w związku z rejestracją profilu, korzystaniem z naszych usług i procesem zakupu. Dane są podsumowane pod pseudonimem i porównane z danymi historycznymi w zautomatyzowanym teście. W przypadku podejrzenia nadużycia pracownik sprawdza informacje dotyczące danego profilu i jego dane, a także wszelkie zgłoszone przez innych użytkowników naruszenia umowy. W przypadku wykrycia nielegalnych lub nieautoryzowanych działań w ramach naszego serwisu lub poza nim podejmowane są środki, które mogą mieć znaczący wpływ na użytkownika (w tym zawieszenie i zamknięcie konta). Podstawą prawną jest uzasadniony interes C-Date oraz użytkowników C-Date w tym, aby serwis C-Date nie był nadużywany przez osoby trzecie do działań umownych i / lub niezgodnych z prawem.

Cookies

Cześć usług C-Date wymaga stosowania tzw. „cookies“. Dlatego C-Date otwarcie informuje Klientów o stosowaniu cookies.

Cookies to małe pliki tekstowe, które są albo czasowo przechowywane w systemie operacyjnym komputera (tzw. cookies „sesyjne“) lub na dysku komputera (tzw. cookies „stale“). Cookies zawierają m.in. informacje o dotychczasowych dostępach użytkownika na odpowiednich serwerach, informacje na temat tego, jakie oferty były wyświetlane lub jakie sposoby płatności były stosowane w dotychczasowych transakcjach. Głównym celem cookies jest z jednej strony dostosowanie oferty do użytkownika dzięki zapisywaniu osobistych ustawień na stronach, z drugiej zaś strony ukształtowanie usługi w sposób możliwie jak najbardziej komfortowy dla Klienta, dzięki czemu Klient może odwiedzać strony internetowe, bez konieczności wprowadzania wszystkich danych za każdym razem, kiedy chce odwiedzić stronę. Cookies nie są w żadnym wypadku stosowane do samodzielnego programowania ani do przenoszenia wirusów.

C-Date używa tymczasowych i stałych cookies własnych, jak również zewnętrznych cookies swoich partnerów biznesowych.

Stałe cookies:

C-Date używa tzw. „tymczasowych cookies“. Nie są one zapisywane na dysku twardym Klienta, a po zamknięciu przeglądarki są automatycznie kasowane. Tymczasowe cookies są zwłaszcza używane do potwierdzenia autentyczności logowania w procesie rejestracji.

Cookies partnerów biznesowych:

C-Date używa ponadto tzw. „cookies partnerów biznesowych“. pod tym pojęciem rozumiemy cookies, które są wykorzystywane w przypadku kiedy Klient trafia na stronę C-Date przez powierzchnię reklamowa naszego partnera biznesowego. Te cookies służą do rozliczeń z partnerami biznesowymi i nie zawierają żadnych danych dotyczących tożsamości Klienta. Są one automatycznie kasowane albo przy rejestracji Klienta na stronie C-Date lub po upływie terminu życia cookies.

Stałe cookies:

C-Date używa tzw. „stałych cookies“ w celu zapisywania osobistych ustawień użytkownika korzystającego z serwisu C-Date. Dzięki temu gwarantujemy, że Klient, który ponownie odwiedzi strony C-Date odnajdzie swoje osobiste ustawienia. Ponadto służą one automatycznemu określaniu statusu członkowstwa Klienta oraz uzyskaniu informacji, czy Klient widział już określone informacje lub reklamy, czy brał udział w badaniu opinii itp. Stosowanie stałych cookies służy personalizacji oraz optymalizacji usług C-Date.

Strony partnerów:

Jeśli usługi C-Date są powiązane ze stronami partnerów handlowych, również Ci partnerzy mogą używać cookies. C-Date nie ma nad nimi kontroli i nie jest odpowiedzialny za praktyki tych partnerów handlowych. Dlatego C-Date zaleca swoim Klientom sprawdzenie zasad ochrony danych osobowych każdego partnera handlowego. To samo dotyczy sytuacji, kiedy Klient wchodzi na stronę partnera handlowego przez stronę C-Date lub aplikacje.

Większość przeglądarek internetowych jest standardowo tak ustawiona, że akceptują cookies. Klient ma jednak prawo i możliwość takiego ustawienia przeglądarki, które odrzuca cookies, albo Klient jest co najmniej pytany wcześniej o zgodę na pliki cookies. Jeśli Klient decyduje sie na odrzucenie lub wyłączenie cookies, powinien być świadomy tego, że w tym wypadku nie będzie mógł korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich dostępnych usług C-Date oraz że nie wszystkie oferty będą funkcjonowały poprawnie.

 

Wyrażenie zgody

Zawierając tę umowę wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych do wyżej wymienionych celów przez Interdate S.A., 13 rue du Commerce , L-1351 Luksemburg, Luksemburg lub osoby trzecie, działające w imieniu oraz na zlecenie Interdate S.A..

Zostałem/am poinformowana, że moja zgoda zostanie zaprotokołowana przez Interdate S.A..

Ponadto zwrócono mi uwagę na to, że moje dane osobowe zebrane w ramach uprzednio wymienionych celów są przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Poinformowano mnie, że przetwarzanie moich danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, oraz że mogę w każdej chwili odwołać swoją zgodę ze skutkiem w przyszłości bez niekorzystnych dla mnie skutków.

Do odwołania wystarczy przesłanie e-maila z podaniem adresu e-mail zarejestrowanego w bazie Interdate S.A., oraz kraju, w którym Klient korzysta z serwisu C-Date na adres:

[email protected]

Zostałem/am o tym poinformowany/a, że rezygnację mogę również przesłać faxem na numer: 00 48 224 85 35 08 lub pocztą na adres Interdate S.A., C-Date Zespół Obsługi Klienta / Odwołanie zgody lub korekta danych, 13 rue du Commerce , L-1351 Luksemburg, Luksemburg.

 

Zgoda na przetwarzanie danych do celów reklamowych

Wyrażam zgodę dla Interdate S.A. na przesyłanie/pokazywanie mi informacji na temat nowych lub uzupełniających produktów w dziedzinie randek online dopasowanych do moich potrzeb. Dotyczy to również reklamy partnerów biznesowych Interdate S.A..

Zostałem/am poinformowany/a, że w każdej chwili, bez żadnych kosztów i konsekwencji, oraz ze skutkiem na przyszłość, mogę cofnąć zgodę na przetwarzanie moich danych oraz na wykorzystanie ich w celach reklamowych.

W celu rezygnacji wystarczy wysłać e-mail na adres [email protected], podając adres mailowy zarejestrowany w Interdate S.A. oraz krajw którym Klient korzysta z serwisu C-Date.